Jak dobierać sobie współpracowników?

25 Sierpień 2016
Jak dobierać sobie współpracowników?

Zespół, który ma wspólnie zrealizować założony przez firmę cel nie może składać się z przypadkowej grupy ludzi. Niezależnie od tego, jaki zasięg i rozmach ma przygotowywane przez nas przedsięwzięcie, zaraz po jego koncepcji, najważniejsi są ludzie, którzy będą ją wdrażać. Stąd kluczowe znaczenie zewnętrznych - gdy chcemy zasilić nasz zespół o kogoś nowego i wewnętrznych procesów rekrutacji – gdy kompletujemy grupę projektową w istniejących już strukturach organizacji. 


Pozyskiwanie i weryfikacja kandydatów

Do podstawowych różnic pomiędzy rekrutacją zewnętrzną i wewnętrzną należą sposoby pozyskiwania kandydatów. Charakterystyczne dla rekrutacji zewnętrznych ogłoszenia, korzystanie z usług agencji zatrudnienia, uczestnictwo w targach pracy czy współpraca z biurami karier nie mają zastosowania w przypadku rekrutacji wewnętrznych, w których działania są ściśle związane ze strategiami dotyczącymi zatrudnienia w danej firmie. Niezależnie od wybranej formy rekrutacji kompletując swój zespół należy jasno określić jaki zakres obowiązków i pełnienie jakiej roli będzie należało do poszczególnych jego członków. Określenie tych informacji będzie stanowić podstawę do wskazania pożądanych przez nas kwalifikacji, wiedzy, doświadczenia i cech osobowych przyszłego współpracownika. Drugą, ważną, z punktu widzenia procesu rekrutacyjnego częścią jest weryfikacja kompetencji kandydatów. Na tym etapie najczęściej spotykamy wywiad kompetencyjny, testy psychologiczne, sesje Assesment Centre i raporty Development Centre.

Zasada 4E

Dla wielu przedsiębiorców poza kwalifikacjami i niezbędnym doświadczeniem osobowość to kryterium numer 1. W pracy zespołowej ważne jest nie tylko to, aby członkowie zespołu wzajemnie się uzupełniali, ale też to, aby po prostu się lubili. Jacek Welch w książce ,,Winning znaczy zwyciężać” wymienia cztery, kluczowe cechy osobowości, na które przedsiębiorcy powinni zwracać uwagę przy doborze swoich współpracowników. Są to: pozytywna energia, umiejętność stymulowania innych, śmiałość i skuteczność (energy, energize, edge, execute – 4E).

Siła firmy to siła pracowników

Na pytanie czy przedsiębiorcy są w stanie przyjąć osobę o mniejszym doświadczeniu, ale z cechami charakteru podobnymi do tych, jakie przejawia pozostała część zespołu firmy, z reguły odpowiadają twierdząco. Swoją odpowiedź większość pracodawców uzasadnia tym, że pewne braki w wiedzy czy umiejętnościach kandydata można z czasem nadrobić, natomiast cechy osobowe z reguły pozostają niezmienne i mamy na nie stosunkowo niewielki wpływ. Funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa jest determinowane przez współpracę różnych, powiązanych ze sobą komórek i osób. Tylko odpowiednia ich synchronizacja, może stać się gwarantem sukcesu, stąd wniosek, że siła pracowników to siła firmy. I odwrotnie.

Zdarza się, że czasem już po kilku minutach rozmowy z kandydatem na członka twojego zespołu czujesz, że nadajecie na tych samych falach. To oznacza, że prawdopodobnie masz przed sobą brakujące ogniwo, którego szukasz. Wśród najbardziej pożądanych przez pracodawców kompetencji od 2015 roku królują kompetencje miękkie. Jest to dowód na to, że w biznesowych realiach coraz ważniejsza jest praca zespołowa, która jest najlepszą drogą do postawionych przed całą organizacją celów.

powrót