Zmiany w prawie pracy w 2017 roku

Bernadetta Górecka, 11 Styczeń 2017
Zmiany w prawie pracy w 2017 roku

Od 1 stycznia 2017 roku pracodawcy muszą zastosować się do nowych zmian w prawie pracy. Nowe regulacje odnoszą się min. do zagadnień związanych z wystawianiem świadectw pracy, regulaminu wynagradzania pracowników, terminów złożenia do sądu odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, wprowadzania regulaminu pracy oraz współodpowiedzialności materialnej pracownika. Co wprowadzone zmiany oznaczają dla pracodawców, a co dla pracowników?


Zmiany w wynagrodzeniach

Wraz z pierwszym dniem Nowego Roku w życie weszły przepisy ustalające wymiar minimalnego wynagrodzenia na poziomie 2000 zł brutto w przypadku zatrudnienia pracownika w oparciu o umowę o pracę. Podwyżka minimalnego wynagrodzenia oznacza, że pracownik, który je pobiera otrzyma za swoją pracę ok. 1459 złotych netto (,,na rękę”). Wprowadzone zmiany dotyczą wszystkich pracowników, niezależnie od stażu pracy.

Kolejna zmiana w wynagrodzeniach dotyczy wymiaru minimalnej stawki godzinowej ustalonej od 1 stycznia 2017 roku na poziomie 13 zł brutto w przypadku zatrudnienia pracownika w oparciu o umowę zlecenie oraz osób świadczących usługi. Od 2017 roku strony umowy zlecenia mają obowiązek określenia sposoby potwierdzania liczby godzin świadczenia usług przez zleceniobiorcę (w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowanej). Jest to zabieg mający na celu umożliwienie późniejszej weryfikacji wymiaru wynagrodzenia, które pobrał za każdą przepracowaną godzinę zleceniobiorca i ustalenie czy stawka godzinowa kształtowała się na wymaganym poziomie. Pracodawcy mają obowiązek przechowywać prowadzoną ewidencję czasu pracy Zleceniobiorców przez 3 lata od dnia wypłacenia wynagrodzenia. 

Nowelizacja przepisów prawa pracy nakłada na pracodawców, którzy zatrudniają, co najmniej 50 pracowników nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, obowiązek regulaminu wynagradzania, w oparciu, o który ustalane będą warunki wynagradzania za pracę. Pracodawcy, którzy zatrudniają poniżej 50 osób mają dobrowolność w tworzeniu tego typu dokumentów, natomiast w przypadku zatrudnienia kształtującego się na poziomie od 20 do 50 osób, regulamin wynagradzania jest przymusowy, jeśli wystąpi o to zakładowa organizacja związkowa.

Świadectwa pracy, odwołania do sądu pracy, odpowiedzialność materialna pracownika

W myśl przepisów prawa pracy po aktualizacji świadectwo pracy powinno zostać wydane pracownikowi, z którym pracodawca rozwiązał stosunek pracy w terminie 7 dni momentu zaistnienia tego zdarzenia. Przepis art. 97 Kodeksu Pracy dotyczy sytuacji, w której pracodawca rozwiązuje z pracownikami stosunek pracy i nie podpisuje z nim kolejnej umowy. W przypadku, gdy pracodawca kontynuuje zatrudnienie pracownika, pracownik może dobrowolnie wystąpić o ,,cząstkowe” świadectwo pracy. W przypadku ustania stosunku pracy, nowe przepisy wydłużyły i ujednoliciły terminy wnoszenia odwołania do sądu w tej sprawie, który wynosi 21 dni dla takich czynności jak:

  • odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę (liczone od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę),
  • żądanie przywrócenia do pracy, żądanie odszkodowania (liczone od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę),
  • żądanie nawiązania umowy o pracę (liczone od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia pracy).

Zasady powierzania mienia pracownikowi mówią o współodpowiedzialności materialnej pracodawcy i pracownika, która musi być określona na piśmie pod rygorem nieważności.

Nowe przepisy pracy nakładają na pracodawców również obowiązek pisemnego potwierdzenia warunków pracy z pracownikiem, zanim zacznie on wykonywać obowiązki służbowe. Od 1 września 2016 roku za niedopełnienie wymogu przekazania pracownikowi umowy na piśmie albo pisemnego potwierdzenia warunków pracy jeszcze przed dopuszczeniem go do zadań pracodawcy grozi pracodawcy grzywna w wysokości od 1 000 zł do 30 000 zł.

Początek 2017 roku to dla pracodawców czas wdrażania szeroko zakrojonych zmian w zatrudnianiu pracowników, zwłaszcza w obszarze zawierania umów zlecenia i umów o świadczenie usług. Jeśli są pytania, na które chcielibyście poznać odpowiedź zostawcie je nam w komentarzach pod tekstem!

Tekst powstał w oparciu o ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255) oraz ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141).

powrót