3 zmiany w prawie pracy od 1 czerwca 2017

1 Czerwiec 2017
3 zmiany w prawie pracy od 1 czerwca 2017

Wydawanie świadectw pracy, zatrudnianie pracowników tymczasowych i zasady archiwizacji akt pracowniczych to zmiany, które wchodzą w życie od tegorocznego Dnia Dziecka. Oto, co zmienią w pracy agencji zatrudnienia oraz samych pracodawców.


Kolejne zmiany w wydawaniu świadectw pracy

Od 1 stycznia 2017 roku zmieniły się zasady wydawania świadectw pracy w zakresie ich treści oraz terminów, w jakich powinny zostać wydane. Pisaliśmy o tym tutaj.  Od 1 czerwca 2017 roku wchodzi w życie rozporządzenie, które zmienia zasady dokonywania sprostowań w świadectwach pracy oraz zasady ich wydawania pracownikom tymczasowym.

Agencje pracy tymczasowej zostały zobowiązane do zamieszczania w świadectwie pracy pracownika tymczasowego informacji dotyczących pracodawcy użytkownika, dla którego pracował on w oparciu o umowę o pracę wraz ze wskazaniem okresów świadczenia pracy. Pomocniczy (zmieniony) wzór świadectwa pracy został zawarty w załączniku do rozporządzenia. 

Resort pracy wydłużył termin przeznaczony na wydanie pracownikowi świadectwa pracy lub sprostowanie wcześniej wydanego dokumentu z 3 na 7 dni. Jeśli sąd pracy w orzeczeniu uwzględni powództwo pracownika w zakresie sprostowania świadectwa pracy, nowe świadectwo powinno zostać mu wydane w ciągu 7 dni od dnia uprawomocnienia się tego orzeczenia. Nowelizacja w tym obszarze oznacza znaczące wydłużenie się czasu przeznaczonego dla pracodawcy na wydanie pracownikowi nowego świadectwa pracy. Szczegółowe regulacje na temat tych zmian zawierają §7 i 9 zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie świadectwa pracy.

Nowe uprawnienia dla pracowników tymczasowych

Pracownicy tymczasowi w świetle zmian obowiązujących od 1 czerwca 2017 roku zyskają większą ochronę. Umowa kobiety świadczącej pracę tymczasową w ciąży będzie ulegać przedłużeniu do dnia porodu, jeśli rozwiązanie umowy następowałoby po 3 miesiącu ciąży. Warunkiem zastosowania tej zasady jest posiadanie przez pracownicę tymczasową skierowania jej do pracy łącznie na co najmniej 2 miesiące przez daną agencję pracy tymczasowej. W konsekwencji taka pracownika będzie uprawniona do zasiłku macierzyńskiego po porodzie. Szczegółowe regulacje w tym obszarze zawiera ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw w art. 13 ust. 3 i 3a.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, nie jest możliwe skierowanie pracownika do pracy u tego samego pracodawcy użytkownika na okres dłuższy, niż 18 miesięcy w ciągu 3 lat. Niezależnie od tego czy pracownik zostanie skierowany do pracy tymczasowej przez jedną czy różne agencje, nie może on pracować w tej formule dłużej, niż przewidziano to w ustawie.

Nowoczesne akta osobowe

Nowym sposobem na przechowywanie akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji dotyczącej jego osoby jest forma elektroniczna. Wchodząca z 1 czerwca nowelizacja odnosi się do zasad:

  • na których dokonana zostanie zmiana postaci ewidencjonowanych dokumentów z papierowej na elektroniczną,
  • postępowania z dokumentami, które zostały pierwotnie sporządzone w formie pisemnej, po zmianie ich postaci w zakresie dotyczącym stosunku pracy i akt osobowych – na pracodawcy spoczywa obowiązek zwrócenia ich pracownikowi,
  • potwierdzania autentyczności dokumentów zawartych w posiadanych aktach osobowych pracownika oraz składających się na całą dokumentację pracowniczą.

Poza opisanymi powyżej zmianami w obszarze prawa pracy wchodzącymi w życie 1 czerwca 2017 roku, z tym dniem zaczynają obowiązywać nowelizacje Kodeksu Postępowania Administracyjnego zmierzające do usprawnienia postępowania administracyjnego oraz zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym, które mają ułatwiać składanie wniosków oraz sprawozdań.

Jeśli są pytania, na które chcielibyście poznać odpowiedź - w kontekście najnowszych zmian w powyższych obszarach - zostawcie je nam w komentarzach pod tekstem!

powrót